زنگ ادبی

چگونه در مبحث قرابت ادبیات برای خود ایجاد علاقه و به تبع آن کسب مهارت کنیم؟

زنگ ادبی

چگونه در مبحث قرابت ادبیات برای خود ایجاد علاقه و به تبع آن کسب مهارت کنیم؟

همان طور که می‌دانید مبحث قرابت در کنکور سراسری، حدود 9 سؤال از 25 سؤال درس ادبیات را به خود اختصاص داده است و مهم‌ترین بخش در ادبیات محسوب می‌شود. برای ایجاد علاقه و افزایش مهارت در این مبحث سعی کنید خودتان را با ابیات مختلفی درگیر کنید و آن‌ها را به یکدیگر ربط دهید و مفهوم آنان را تحلیل و بررسی کنید. در ادامه به دو نمونه اشاره می‌کنم:

پروانه یا شمع؟

1. شمع این مسئله را بر همه کس روشن کرد / که توان تا به سحر گریه‌ی بی‌شیون کرد

2. دیدی که خون ناحق پروانه شمع را / چندان امان نداد که شب را سحر کند

3. پروانه بکشت خویشتن را / بر شمع چه لازمست تاوان؟

4. ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز / کان سوخته را جان شد و آواز نیامد

5. پروانه نیستم که به یک شعله جان دهم / شمعم که جان گدازم و دودی نیاورم

ظاهر یا باطن؟

  • می‌دهد ظاهر هر کس خبر از باطن او / رتبه‌ی پیرهن آری ز قبا معلوم است

  • صورت زیبای ظاهر هیچ نیست / ای برادر سیرت زیبا بیار

  • ظاهرش را پشه‌ای آرد به چرخ / باطنش باشد محیط هفت‌چرخ

  • در ظاهرم جنابت و در باطن است حیض / آن به که غسل هر دو به یکجا برآورم