کارنامه کشوری، یک ویژگی متمایز

کارنامه‌ی کشوری کانون که در فاصله‌ی کوتاهی در عصر آزمون به دانش‌آموز تحویل داده می‌شود کمک بسیاری به دانش‌آموز در شناخت سریع نقاط ضعف و قوت خودش و برنامه‌ریزی آزمون بعد و امتحانات مدرسه می‌کند.

کارنامه‌ی کشوری کانون که در فاصله‌ی کوتاهی در عصر آزمون به دانش‌آموز تحویل داده می‌شود کمک بسیاری به دانش‌آموز در شناخت سریع نقاط ضعف و قوت خودش و برنامه‌ریزی آزمون بعد و امتحانات مدرسه می‌کند. 

بررسی کارنامه در عصر جمعه‌ی آزمون به کمک دفتر برنامه‌ریزی این شناخت را به دانش‌آموز می‌دهد تا متوجه پسرفت خود شود که در کدام درس‌ها کم‌کاری کرده و در کدام درس‌ها روند و ساعت مطالعاتی‌اش خوب بوده و پیشرفت داشته است تا آن را حفظ کند و به درس‌های دیگر تعمیم دهد.

هم‌چنین با استفاده از موارد مختلفی مانند نمودار مطالعاتی و نیز ضریب رشد، شناخت کاملی از وضعیت خود پیدا می‌کند تا بتواند خود را خیلی زود تحلیل کند و برنامه‌ریزی مدرسه و آزمون‌هایش را طوری تغییر دهد تا روند مثبت‌تری پیدا کند.