کارنامه کشوری، یک ویژگی متمایز

کارنامه‌ی کشوری کانون که در فاصله‌ی کوتاهی در عصر آزمون به دانش‌آموز تحویل داده می‌شود کمک بسیاری به دانش‌آموز در شناخت سریع نقاط ضعف و قوت خودش و برنامه‌ریزی آزمون بعد و امتحانات مدرسه می‌کند.

کارنامه کشوری، یک ویژگی متمایز

کارنامه‌ی کشوری کانون که در فاصله‌ی کوتاهی در عصر آزمون به دانش‌آموز تحویل داده می‌شود کمک بسیاری به دانش‌آموز در شناخت سریع نقاط ضعف و قوت خودش و برنامه‌ریزی آزمون بعد و امتحانات مدرسه می‌کند. 

بررسی کارنامه در عصر جمعه‌ی آزمون به کمک دفتر برنامه‌ریزی این شناخت را به دانش‌آموز می‌دهد تا متوجه پسرفت خود شود که در کدام درس‌ها کم‌کاری کرده و در کدام درس‌ها روند و ساعت مطالعاتی‌اش خوب بوده و پیشرفت داشته است تا آن را حفظ کند و به درس‌های دیگر تعمیم دهد.

هم‌چنین با استفاده از موارد مختلفی مانند نمودار مطالعاتی و نیز ضریب رشد، شناخت کاملی از وضعیت خود پیدا می‌کند تا بتواند خود را خیلی زود تحلیل کند و برنامه‌ریزی مدرسه و آزمون‌هایش را طوری تغییر دهد تا روند مثبت‌تری پیدا کند.