دهدهی آزمون 9 بهمن دوم دبیرستان

سطح دشواری آزمون ....

دهدهی آزمون 9 بهمن دوم دبیرستان

دهدهی آزمون 9 بهمن دوم دبیرستان

درس ریاضی برای همه‌ی محدوده های ترازی یک واحد دشوارتر از مصوب بوده است.

درس هندسه برای همه‌ی محدوده های ترازی آزمون متعادلی بوده است.

درس فیزیک برای همه‌ی محدوده های ترازی یک واحد دشوارتر از مصوب بوده است.

درس شیمی برای محدوده‌های ترازی 4750 و 5500 آزمون یک واحد دشوارتر از مصوب بوده است و برای محدوده‌های ترازی 6250 و 7000 آزمون 2 واحد دشوارتر از مصوب بوده است.

درس آمار و مدل سازی برای محدوده‌ی ترازی 4750 آزمون یک واحد دشوارتر از مصوب بوده است و برای محدوده‌های ترازی 6250 و 5500 و 7000 آزمون 2 واحد دشوارتر از مصوب بوده است.

درس آمار و مدل سازی - گواه برای محدوده‌ی ترازی 4750 آزمون یک واحد دشوارتر از مصوب بوده است و برای محدوده‌های ترازی 6250 و 5500 و 7000 آزمون 2 واحد دشوارتر از مصوب بوده است. 

دهدهی آزمون 9 بهمن دوم دبیرستان


درس ریاضی برای محدوده های ترازی 4750 و 5500 یک واحد دشوارتر از مصوب و برای محدوده‌های ترازی 6250 و 7000دو واحد دشوارتر از مصوببوده است.

درس هندسه برای محدوده های ترازی 4750 ، 6250 و 7000 آزمون یک واحد دشوارتر از مصوب بوده است و آزمون برای محدوده‌های ترازی 5000 متعادل بوده‌است.

درس فیزیک برای همه‌ی محدوده های ترازی یک واحد دشوارتر از مصوب بوده است. 

درس شیمی برای محدوده‌های ترازی 5500 ، 6250 و 7000 آزمون یک واحد دشوارتر از مصوب بوده است و برای محدوده‌های ترازی 4750 آزمون متعادل بوده است.

درس زیست شناسی برای همه‌ی محدوده‌های ترازی یکواحد دشوارتر از مصوب بوده است.

درس زیست شناسی - گواه برای محدوده‌های ترازی 5500، 6250 و 7000 آزمون متعادل بوده و برای دانش‌آموزان محدوده‌ی ترازی 4750 یک واحد دشوارتر از مصوب بوده است.  

خرید کتاب