تحلیل آزمون سطح دشواری 9بهمن - چهارم تجربی

9بهمن

تحلیل آزمون سطح دشواری 9بهمن - چهارم تجربی

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

آزمون 9 بهمن

جمع بندی درس های پایه را داشتیم.

با اساس آمارهای بعداز برگزاری

زیست، ریاضی، شیمی 2 ، شیمی 3 ، فیزیک 2 منطبق بر سطح دشواری کنکور بوده است. فیزیک 3 دشوار بوده است.

 تحلیل آزمون سطح دشواری 9بهمن - چهارم تجربی


انطباق با سطح دشواری کنکور

تحلیل آزمون سطح دشواری 9بهمن - چهارم تجربی