مقاله‌ای کاظم قلم‌چی :چگونه در نیم سال دوم پیشرفت کنیم؟

نیمسال دوم آغازی مهم‌تر چگونه در نیم سال دوم پیشرفت کنیم؟

مقاله‌ای کاظم قلم‌چی :چگونه در نیم سال دوم پیشرفت کنیم؟

نیمسال دوم آغازی مهم تر

چگونه در نیم سال دوم پیشرفت کنیم؟


 • الگوی تفکر ، مدل برنامه ریزی

 • ذهن شفاف = برنامه ی شفاف

کسانی ذهن شفاف دارند که می توانند راهکارهای موفقیت گذشته ( نیم سال اول) را به روشنی بیان کنند

 • در جلسه ی پنج نفره دانش آموزان دستاوردهای نیم سال اول را خودشان گزارش می دهند

در منزل چند بار تمرین می کنید و به اولیای خود گزارش می دهید

در یک صفحه یا دریک اسلاید دستاوردهایتان را می نویسید

دستاوردها ی آموزشی را در دو حوزه می نویسید

افزایش معدل و نمره ها در مدرسه

افزایش تراز کل و چند تا از ده تا در آزمون های کانون

وقتی دستاوردها را مشخص کردید

بر طبق کارنامه ی پنج نوع درس ، انواع درس ها را مشخص کنید

در درس هایی که نقطه ی قوت پایدارشما هستند و در درس هایی که نقاط قوت شماست راهکارهایتان را بگویید

هر دانش آموزی که راهکارهای موفقیت خود را واضح تر و شفاف تر بیان کند احتمال موفقیت او در نیم سال دوم بیشتر می شود

 • اهمیت گفت وگو در خانواده و گفت وگو با دوستان

دانش آموزانی که در خانواده و با دوستان بیشتر و بهتر گفت وگو می کنند و در خلوت خودشان بیشتر تجزیه و تحلیل می کنند ذهن شفاف تری دارند راهکارها را می شناسند و موفق تر می شوند

 • برای جلسه ی پنج نفره ی بهمن :

دستاوردها و راهکارهایتان را چندین بار در خانه و برای پدر و مادر و جلوی آینه برای خودتان و برای دوستانتان تمرین کنید . هم دستاوردها یعنی معدل و تراز و هم راهکارها را واضح و شفاف بیان کنید

و سپس به سراغ نگاه به آینده بروید

توصیه ی جدی : آینده را در حد دو پروژه ی پنجم و ششم در نظر بگیرید . پروژه ی پنجم ، بهمن و اسفند را در بر می گیرد . عنوان این پروژه آغاز نیم سال دوم است . پروژه ی ششم دوران طلایی نوروز است و مهم ترین ایستگاه جبرانی است .

 • فعلا برای این دو پروژه هدف گذاری و برنامه ریزی کنید: آغاز نیم سال دوم و دوران طلایی نوروز

تا چه حد می خواهید دقیق شوید

در هر حد که بخواهید دقیق شوید برایتان ابزار داریم

 • در حد درس و کتاب : کارنامه ی پنج نوع درس

نقاط قوت پایدار( آبی) ، نقاط قوت ( سبز) ، درس هایی که نیاز به اندکی تلاش دارند ( زرد) ، درس های نوسانی ، درس هایی که نیاز به کارو تلاش زیاد دارند

 • در حد کتاب و مبحث : کارنامه مبحثی 

برای دوران طلایی نوروز که ایستگاه جبرانی شماست تابلوی دوران طلایی نوروز را دریافت می کنید .

با کارنامه ی مبحثی می توانید هر مبحث را رنگ کنید و مشخص کنید که کدام مبحث را باید بیشتر مطالعه کنید .

 • اولویت بندی درس ها ( پنج نوع درس) و اولویت بندی مبحث ها را با توجه به شخصیت آموزشی خودتان انجام دهید . اولویت دادن به ساده ها ، اولویت دادن به نقاط قوت ، اولویت دادن به درس های چالشی ، اولویت دادن به جبران ضعف ها ، یا اولویت های تلفیقی .

 • در حد سوال

سوال های دام دار ، سوال های دشوار ، سوال هایی که بی دقتی کرده اید ، سوال های ساده که پاسخ نداده اید و ...

در صفحه ی شخصی خود انواع سوال ها را می بینید

و منابعی برای سوال های دام دار و سوال های دشوار وجود دارد : کتاب اشتباهات متداول و کتاب های سه سطحی ( نسبتا دشوار ، دشوار ، دشوارتر)

 • راهکارها : راهکارهای موفق نیم سال اول را ادامه دهید

برای درس های چالشی ،‌ درس های نوسانی و درس هایی که ضعف دارید از کلکسیون روش ها کمک بگیرید

مهم ترین و اولین راهکار موثر خانه تکانی منابع و مهندسی دوباره ی منابع است : کتاب های آبی شامل سوال های استاندارد و شناسنامه دار و کتاب های سه سطحی را اولویت اول و دوم خود قرار دهید . برای جمع بندی کتاب های زردعمومی و اختصاصی

جمع بندی

نیم سال دوم آغازی مهم تر است

جبران خواهید کرد و پیشرفت خواهید کرد اما اگر برنامه ریزی کنید

روش برنامه ریزی :

ابتدا نگاه به گذشته سپس نگاه به آینده

در نگاه به گذشته ابتدا دستاوردها سپس راهکارها


در بررسی دستاوردها : ابتدا کارنامه ی مدرسه سپس ترازهای کانون ( برای چهارمی ها کمی فرق می کند)

در راهکارها : راهکارهای خودتان ، راهکارهای دیگران یا راهکارهایی که تغییر دادید و نتیجه گرفتید ، آیا راهکارهای موثرتان را می توانید بیان کنید.

گفت وگو کنید : با خانواده ، با دوستان و در خلوت خودتان و بنویسید .

ارائه دهید : چندین بار برای خانواده و دوستان ارائه دهید و در یک برگ یا در یک اسلاید بنویسید . خودتان را برای ارائه در جلسه ی پنج نفره آماده کنید . از اولیا هم دعوت کنید تا در ارائه ی شما در جلسه ی پنج نفره حاضر باشند و به شما افتخار کنند

نگاه به آینده : برای پروژه های پنجم و ششم هدف گذاری و برنامه ریزی کنید . بهمن و اسفند و دوران طلایی نوروز

با توجه به شخصیت آموزشی خودتان اولویت بندی کنید.

در چه حد می خواهید عمیق شوید ؟ 

درس ، کتاب ، مبحث ، سوال

از منابع و ابزارها به درستی استفاده کنید . منابع تان را مهندسی دوباره کنید . منابع کم فایده را کنار بگذارید و روی مهم ترین منابع متمرکز شوید.کاظم قلم چی

9 بهمن94