مجموعه آثار هنرمند، وان گوگ

اینجا، آثار «وینسنت وان گوگ» از کتاب طراحی1 جمع آوری شده است...

مجموعه آثار هنرمند، وان گوگ

این مجموعه: آثار وان گوگ


اینجا، آثار «وینسنت وان گوگ» از کتاب طراحی1 جمع آوری شده است.


با نگاه کردن به آثار هنرمند در کنار هم، سعی کنید سبک طراحی، نوع خطوط و قلم گذاری او را شناسایی و تحلیل کنید؛ و با مرور تصاویر به حافظه بسپارید. 


سعی کنید در نهایت به مهارت تشخیص آثار هنرمند برسید یعنی بتوانید با دیدن اثری که تاکنون ندیده اید، آفریننده ی آن را حدس بزنید.


مجموعه آثار هنرمند، وان گوگمجموعه آثار هنرمند، وان گوگ

مجموعه آثار هنرمند، وان گوگمجموعه آثار هنرمند، وان گوگمجموعه آثار هنرمند، وان گوگمجموعه آثار هنرمند، وان گوگ

مجموعه آثار هنرمند، وان گوگ

مجموعه آثار هنرمند، وان گوگ


منبع :