علی سعیدی زاد:توصیه هایی برای درس هندسه‌ی آزمون 9 بهمن

توصیه هایی مهم برای آزمون 9 بهمن

علی سعیدی زاد:توصیه هایی برای درس هندسه‌ی آزمون 9 بهمن

دانش آموزان عزیز چهارم ریاضی

 سلام


در اینجا توصیه هایی قابل توجه برای درس هندسه ی آزمون 9 بهمن نوشته شده که مطالعه ی آن برای شما مفید خواهد بود.


فایل را از ذیل دانلود نمایید