مجموعه آثار هنرمند، پیکاسو

این مجموعه: آثار پیکاسو اینجا، آثار «پیکاسو» از کتاب طراحی1 جمع آوری شده است...

مجموعه آثار هنرمند، پیکاسو

این مجموعه: آثار پیکاسو


اینجا، آثار «پیکاسو» از کتاب طراحی1 جمع آوری شده است.


با نگاه کردن به آثار هنرمند در کنار هم، سعی کنید سبک طراحی، نوع خطوط و قلم گذاری او را شناسایی و تحلیل کنید؛ و با مرور تصاویر به حافظه بسپارید. 


سعی کنید در نهایت به مهارت تشخیص آثار هنرمند برسید یعنی بتوانید با دیدن اثری که تاکنون ندیده اید، آفریننده ی آن را حدس بزنید.


مجموعه آثار هنرمند، پیکاسو

مجموعه آثار هنرمند، پیکاسو

مجموعه آثار هنرمند، پیکاسو

مجموعه آثار هنرمند، پیکاسو


منبع :