نوروز 96

چشم حیوانات از نمای خیلی نزدیک +تصاویر

چشم حیوانات از نمای خیلی نزدیکپایتون درخت سبز

چشم حیوانات از نمای خیلی نزدیک +تصاویر

گوریل

چشم حیوانات از نمای خیلی نزدیک +تصاویر

مارمولک

چشم حیوانات از نمای خیلی نزدیک +تصاویر

لمور سیاه چشم آبی

چشم حیوانات از نمای خیلی نزدیک +تصاویر

شترمرغ

چشم حیوانات از نمای خیلی نزدیک +تصاویر

قورباغه درختی چشم قرمز

چشم حیوانات از نمای خیلی نزدیک +تصاویر

طوطی اسکارلت

چشم حیوانات از نمای خیلی نزدیک +تصاویر

کرگدن سفید

چشم حیوانات از نمای خیلی نزدیک +تصاویرمارمولک

چشم حیوانات از نمای خیلی نزدیک +تصاویر

هورنبیل

چشم حیوانات از نمای خیلی نزدیک +تصاویر

ایگوانا

چشم حیوانات از نمای خیلی نزدیک +تصاویر


منبع :

ماده ژنتیک ، کروموزوم‌ ها و میوز و میتوز از زیست شناسی سوم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : مازیار اعتمادزاده