مشاهده کارنامه مبحثی در صفحه شخصی شما

برای دریافت کارنامه به صفحه شخصی خودتان مراجعه کنید.

مشاهده کارنامه مبحثی در صفحه شخصی شما

کارنامه ی مبحثی در پایان نیم سال اول در کنار کارنامه ی مدرسه و جدول جمع بندی هفتگی در دفتر برنامه ریزی و سایر کارنامه ها مانند کارنامه 5 درس ، ابزارهایی هستند که شما را در شناخت واقعی توانایی ها و نیازهایتان به صورت روش مند، راهنمایی و هدایت خواهند کرد.


 توجه : کارنامه ی مبحثی دروس عمومی و اختصاصی ،  ویژه دانش آموزان دوم دبیرستان ، سوم دبیرستان و چهارم دبیرستان(کنکوری ها) آماده شده است . 


برای دریافت کارنامه به صفحه شخصی خودتان مراجعه کنید.


مشاهده کارنامه مبحثی در صفحه شخصی شما