نکات و ویژگی‌های آزمون 9 بهمن دوم حسابداری

ازآنجایی که فصل 1 تئوری، قابل فهم و البته خط به خط دارای نکته است توصیه میشود

نکات و ویژگی‌های آزمون 9 بهمن دوم حسابداری

اصول حسابداری 1

فصلهای 1 تا 8: کل مباحث

ازآنجایی که فصل 1 تئوری، قابل فهم و البته خط به خط دارای نکته است توصیه میشود که بر این فصل تسلط کامل داشته باشید. در مورد فصل 2 نیز به معادله حسابداری و تعاریف این فصل دقت نمایید. در رابطه با فصل 3 نیز پیشنهاد میشود بر نحوه تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی و مانده گیری حسابها مسلط باشید. در مورد فصل 4 نیز به انواع دفاتر حسابداری و جزئیات مربوط به تراز آزمایشی دقت داشته باشید. در مورد فصل 5 تسلط بر نحوه تجزیه و تحلیل رویدادهای مربوط به درآمد و هزینه و محاسبه سود یا زیان و همچنین مطالعه کادرهای آبی رنگ توصیه میشود. فصل 6 نیز فصلی کوتاه است و مهمترین قسمت آن صفحه 92 میباشد. فصل 7 فصلی بسیار پراهمیت میباشد و پیشنهاد میشود که با تکرار و تمرین بر نحوه اصلاحات مسلط شوید (به مثال جامع این فصل توجه کنید). در رابطه با فصل 8 نیز بر تشخیص حسابهای دائمی و موقت و نحوه بستن آنها مسلط باشید.

در آزمون 9/بهمن/94، 4 نمونه از سؤالات سراسری که مربوط به فصلهای 2، 3 و 7 میباشند، آمده است.

مفاهیم و روشهای آماری 1

فصلهای 1 و 2: کل مباحث

فصل 3: از ابتدای فصل تا انتهای میانه

در رابطه با فصل 1، تسلط بر قسمت تئوری و مهارت در حل مسائل آن به خصوص قسمت «زیگما» ضروری میباشد. در رابطه با فصل 2 نیز تسلط بر نحوه تنظیم جدول توزیع فراوانیها و محاسبه انواع فراوانیها توصیه میشود. در آزمون سؤالات را با دقت بخوانید و دقت کنید که سؤال چه نوع فراوانی را از شما خواسته است. در مورد فصل 3 بر نحوه محاسبه میانگین تسلط داشته باشید و خواص میانگین را به دقت مطالعه کنید و بر هر مورد از این خواص درک کامل حاصل کنید، در رابطه با مبحث میانه لازم به توضیح است که اگر دادهها مرتب نشده و دسته بندی نشده اند ابتدا به طور صعودی مرتب کنید سپس با توجه به زوج یا فرد بودن تعداد دادهها میانه را به دست آورید و در مورد مقادیر گروه بندی شده نیز محاسبه فراوانی تجمعی فراموش نشود. در آزمون 9/بهمن/94، 2 نمونه از سؤالات سراسری که مربوط به فصل 3 میباشند، آمده است.

امور عمومی بازرگانی

فصلهای 1 تا 4: کل مباحث

فصل 5: از ابتدای فصل تا انتهای عقود مبادله ای و عقود مشارکتی

از آنجایی که درس امور عمومی بازرگانی درسی تئوری است پیشنهاد میشود که خط به خط فصلها را با دقت بخوانید،  فصل 1، فصل بسیار مهمی میباشد. در رابطه با فصل 2 انواع بازارها و انواع تبانیها توجه داشته باشید. فصل 3 از فصلهای نسبتاَ طولانی میباشد و محتوای آن نیز مهم است و در رابطه با فصل 4 نیز مطالب مربوط به اهداف، فواید استاندارد را به دقت مطالعه کنید. در مورد فصل 5 نیز عقود مبادله ای و عقود مشارکتی را به دقت مطالعه کنید.

آدنا اراکلیان

مسئول دفترچه دوم حسابداری