این تست‌ها را قبل از آزمون 9بهمن تمرین کنید (زیست‌شناسی)

در فایل پیوست 50 سوال از مبحث‌های زیست‌شناسی انسان ضمیمه شده است.

این تست‌ها را قبل از آزمون 9بهمن تمرین کنید (زیست‌شناسی)

دانش آموزان عزیز رشته تجربی

در فایل پیوست 50 سوال از مبحث‌های زیست‌شناسی انسان ضمیمه شده است.

توصیه می‌کنیم تست‌ها را در منزل با زمان بزنید.