دانش آموزان عزیز رشته تجربی

در فایل پیوست 50 سوال از مبحث‌های زیست‌شناسی انسان ضمیمه شده است.

توصیه می‌کنیم تست‌ها را در منزل با زمان بزنید.

فایل های ضمیمه