تقدیر از پشتیبان‌های پیشگام در نگهداری

تقدیر از پشتیبان هایی که در نگهداری پیشگام بودند.

تقدیر از پشتیبان‌های پیشگام در نگهداری

امروز اول بهمن 1394، جلسه پشتیبان های گروه پایه کانون فرهنگی آموزش قلم چی در مناطق 5 گانه تهران در ساختمان مرکزی بنیاد علمی آموزشی قلم چی برگزار شد. 

در این جلسه از پشتیبان ها و مدیران گروه های دبستان، متوسطه و دبیرستان که از هم اکنون برای سال تحصیلی 96-95 از دانش آموزان خود ثبت نام زودهنگام به عمل آورده اند، تقدیر شد.


تقدیر از پشتیبان‌های پیشگام در نگهداری

پشتیبان های دختر گروه های دبستان و متوسطه که بین 25 تا 40 درصد از دانش آموزان خود را نگهداری و ثبت نام زودهنگام کرده اند.


تقدیر از پشتیبان‌های پیشگام در نگهداری

پشتیبان های دختر گروه های دبیرستان که بین 25 تا 40 درصد از دانش آموزان خود را نگهداری و ثبت نام زودهنگام کرده اند.


تقدیر از پشتیبان‌های پیشگام در نگهداری

پشتیبان های دختر که بین 40 تا 50 درصد از دانش آموزان خود را نگهداری و ثبت نام زودهنگام کرده اند.


تقدیر از پشتیبان‌های پیشگام در نگهداری

پشتیبان های دختر که بیش از 50 درصد از دانش آموزان خود را نگهداری و ثبت نام زودهنگام کرده اند.


تقدیر از پشتیبان‌های پیشگام در نگهداری

پشتیبان های پسر پایه که بین 25 تا 40 درصد از دانش آموزان خود را نگهداری و ثبت نام زودهنگام کرده اند.


تقدیر از پشتیبان‌های پیشگام در نگهداری

پشتیبان های پسر پایه که بین 40 تا 50 درصد از دانش آموزان خود را نگهداری و ثبت نام زودهنگام کرده اند.

تقدیر از پشتیبان‌های پیشگام در نگهداری

پشتیبان های پسر پایه که بیش بین 50 تا 70 درصد از دانش آموزان خود را نگهداری و ثبت نام زودهنگام کرده اند.


تقدیر از پشتیبان‌های پیشگام در نگهداری

مدیران مناطق تهران که بیش از 25 درصد از دانش آموزان خود را نگهداری و ثبت نام زودهنگام کرده اند.