امروز اول بهمن 1394، جلسه پشتیبان های گروه پایه کانون فرهنگی آموزش قلم چی در مناطق 5 گانه تهران در ساختمان مرکزی بنیاد علمی آموزشی قلم چی برگزار شد. 

در این جلسه از پشتیبان ها و مدیران گروه های دبستان، متوسطه و دبیرستان که از هم اکنون برای سال تحصیلی 96-95 از دانش آموزان خود ثبت نام زودهنگام به عمل آورده اند، تقدیر شد.


تقدیر از پشتیبان‌های پیشگام در نگهداری

پشتیبان های دختر گروه های دبستان و متوسطه که بین 25 تا 40 درصد از دانش آموزان خود را نگهداری و ثبت نام زودهنگام کرده اند.


تقدیر از پشتیبان‌های پیشگام در نگهداری

پشتیبان های دختر گروه های دبیرستان که بین 25 تا 40 درصد از دانش آموزان خود را نگهداری و ثبت نام زودهنگام کرده اند.


تقدیر از پشتیبان‌های پیشگام در نگهداری

پشتیبان های دختر که بین 40 تا 50 درصد از دانش آموزان خود را نگهداری و ثبت نام زودهنگام کرده اند.


تقدیر از پشتیبان‌های پیشگام در نگهداری

پشتیبان های دختر که بیش از 50 درصد از دانش آموزان خود را نگهداری و ثبت نام زودهنگام کرده اند.


تقدیر از پشتیبان‌های پیشگام در نگهداری

پشتیبان های پسر پایه که بین 25 تا 40 درصد از دانش آموزان خود را نگهداری و ثبت نام زودهنگام کرده اند.


تقدیر از پشتیبان‌های پیشگام در نگهداری

پشتیبان های پسر پایه که بین 40 تا 50 درصد از دانش آموزان خود را نگهداری و ثبت نام زودهنگام کرده اند.

تقدیر از پشتیبان‌های پیشگام در نگهداری

پشتیبان های پسر پایه که بیش بین 50 تا 70 درصد از دانش آموزان خود را نگهداری و ثبت نام زودهنگام کرده اند.


تقدیر از پشتیبان‌های پیشگام در نگهداری

مدیران مناطق تهران که بیش از 25 درصد از دانش آموزان خود را نگهداری و ثبت نام زودهنگام کرده اند.