درس 11 لغات کپلان 500 به همراه ترجمه‌ی فارسی

لغات انگلیسی را اینجا بیاموزید

درس 11 لغات کپلان 500 به همراه ترجمه‌ی فارسی

Zephyr 

نسیم/بادصبحگاهی

Gradation 

درجه بندی/درجه

Noisome 

نامطلوب/مضر

Metaphor 

استعاره/کنایه

Profligate 

ولخرج/بی بند و بار/هرز

Calumny 

رسوایی/بدنامی

Sagacious 

باهوش/زرنگ/دانا

Propitiate 

تسکین دادن/خشم خود را فرو نشاندن

Hapless 

بی چاره

Palatial 

کاخی/مجلل

Garner 

انبار غله/انبار کردن

Polyglot 

چند زبانی

Lucid 

روشن/واضح

Embellish 

آرایش کردن/زینت دادن

Pungent 

انتقادی/تند/زننده

Aberrant 

گمراه/منحرف

Bombastic 

قلنبه/گزاف

Bolster 

تقویت کردن/متکا/بالش

Bevy 

دسته و گروه دختران

Viscous 

چسبناک