ابداع شیوه ای برای تولید دو برابری انرژی

دانشمندان چینی موفق به ابداع روشی شده اند که می‌توان با استفاده از نانو ماده ساخته شده از کبالت، گاز دی اکسید کربن را به سوخت آند تبدیل کرد.

ابداع شیوه ای برای تولید دو برابری انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شیوه که «الکترو ریداکشن» نامیده می شود، جریان جزیی برق از میان ماده کبالت فوق باریک عبور و شکل دی اکسید کربن را تغییر و آن را به انرژی تبدیل می کند.  

به عبارت دیگر پالس الکتریکی که به ماده کبالت فوق باریک فرستاده شده است باعث چسبیده شدن اتم هیدروژن به مولکول کربن در CO۲ می شود و این فرآیند با اضافه شدن الکترون به دی اکسید کربن صورت می گیرد، این بدین معنی است که CO۲ به اجزاء کربن خودش، هیدروژن و دو مولکول اکسیژن یا به شکل (HCO۲) تبدیل می شود.

بازدهی انرژی در این روش دو برابر سوخت متانول است ضمن اینکه درصد سمی بودن آن پایین و هزینه کمی را هم در بر دارد.

همچنین به کارگیری چنین روشی امکان ذخیره سازی گاز CO۲ را فراهم و می تواند آن را به فرمات برای سوخت بیشتر تبدیل می کند.

نتیجه این پژوهش در مجله نیچر چاپ شده است.

منبع :