طراحی منظر شهر بریل برای نابینایان در دانشگاه تهران

محققان دانشگاه تهران موفق به ارائه راهکارهای مناسب طراحی منظر شهر بریل برای حضور افراد نابینا شدند.

طراحی منظر شهر بریل برای نابینایان در دانشگاه تهران

به گزارش سرویس علمی ایسنا، صبا سلطان قرایی، دانشجوی رشته معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران در طرحی پژوهشی به سرپرستی دکتر سید امیر منصوری، راهکارهای مناسب طراحی منظر شهر بریل برای افراد نابینا را ارائه کرده است.

هدف این پژوهش در نگاه کل‌نگر، ایجاد تسهیلات اجتماعی و در نگاه جزءنگر، ایجاد تسهیلات فیزیکی بین همه شهروندان اعم از بینا و نابیناست که با توجه به دو بعد ذهنی و عینی شهر و با به کار بستن دو رویکرد کلی و جزئی به آن پرداخته شده است.

در رویکرد کل‌نگر در این پژوهش، شهر برای همه اعم از بینا و نابینا در نظر گرفته شده و در این راستا راهکارهایی همچون تعاملات اجتماعی، افزایش حضور در فضاهای جمعی و اشتراکی، آموزش افراد جامعه و طراحی چندحسی با تلفیق حواس بی‌فاصله و بافاصله ارائه ‌شده است و در رویکرد جزءنگر، اصول طراحی همگانی، رفع موانع فیزیکی و حصارها، طراحی بر مبنای قوانین شهر بریلی و قوانین عصای سفید در نظر گرفته شده است.

منبع :