تحلیل دهدهی آزمون 25 دی دوم دبیرستان

سطح دشواری آزمون...

تحلیل دهدهی آزمون 25 دی دوم دبیرستان

تحلیل دهدهی آزمون 25 دی دوم دبیرستان

درس ریاضی به‌جز برای دانش‌آموزان محدوده 7000 که یک واحد دشوار‌تر از مصوب بوده برای بقیه‌ی محدوده‌های ترازی آزمون متعادل بوده است.

درس فیزیک برای همه‌ی دانش آموزان یک واحد دشوار تر از مصوب بوده است.

درس هندسه برای همه‌ی دانش آموزان یک واحد دشوار تر از مصوب بوده است.

درس آمار برای محدوده‌های ترازی 4750، 5500 و 7000 یک واحد دشوار تر از مصوب و برای دانش‌آموزان محدوده‌ی ترازی 6250 دو واحد دشوار تر از مصوب بوده است.

درس شیمی برای محدوده‌های ترازی 4750 و 5500 یک واحد دشوار تر از مصوب و برای دانش‌آموزان محدوده‌‌های ترازی 6250 و 7000 دو واحد دشوار تر از مصوب بوده است.

تحلیل دهدهی آزمون 25 دی دوم دبیرستان

درس ریاضی برای همه‌ی دانش آموزان یک واحد دشوار تر از مصوب بوده است.

درس هندسه برای  دانش آموزان محدوده‌ی ترازی 4750، 5500 و 7000یک واحد دشوار تر از مصوب  وبرای دانش‌آموزان 6250 دو واحد دشوارتر از مصوب بوده است.

درس زیست شناسیبرای همه‌ی دانش آموزان یک واحد دشوار تر از مصوب بوده است.

درس فیزیک برای همه‌ی دانش آموزان یک واحد دشوار تر از مصوب بوده است.

درس شیمی برای همه‌ی دانش آموزان یک واحد دشوار تر از مصوب بوده است.


محیا اصغری