درس 10 لغات کپلان 500 به همراه ترجمه‌ی فارسی

لغات انگلیسی را اینجا بیاموزید

درس 10 لغات کپلان 500 به همراه ترجمه‌ی فارسی


Eschew 

اجتناب کردن/خود داری کردن

Exigent 

ضروری/واجب

Catalyst 

عامل فعل و انفعال اجسام شیمیایی

Divine 

خدایی/الهی/کشیش

Idiosyncrasy 

طرز فکر ویژه/طبیعت مخصوص/حال مخصوص

Exculpate 

تبرئه شدن/معذور داشتن

 Dupe 

ساده دل/گول خور

Chaos 

بی نظم/هرج و مرج

Connoisseur 

خبره

Larceny 

دزدی/دستبرد/سرقت

Euphemism 

استفاده ی کلمه ی نیکو برای موضوع یاکلمه ی نامطلوب

Lassitude 

سستی/تنبلی/بی میلی

jocular 

شوخ/شوخ آمیز

Apathy 

بی حسی/بی عاطفگی/بی علاقگی 

Arbitrary 

قرار دادی/ اختیاری

Meticulous 

باریک بین/دقیق/ترسو/کم رو

Enervate 

سست کردن/بی حال کردن/ناتوان کردن

Rustic 

روستایی/دهاتی

Dilate 

بزرگ شدن/گشاد کردن

Xenophobia 

ترس از بیگانه/بیگانه هراسی

خرید کتاب