هوشمندسازی دبستان هجرت در شهرستان بویین میاندشت

هوشمندسازی دبستان هجرت در شهرستان بویین میاندشت

هوشمندسازی دبستان هجرت در شهرستان بویین میاندشت

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبستان هجرت در شهرستان بویین میاندشت در استان اصفهان را هوشمندسازی نمود.

خانم خدیجه گوگونالی، مدیر دبستان می گوید: این واحد آموزشی درسال 1369 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 83 دانش آموز دختر را در مقطع دبستان ، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را دو دستگاه پروژکتور، دو پرده هوشمند و دو دستگاه رایانه ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 120/000/000 ریال (12میلیون تومان) می باشد که از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 428 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبستان هجرت در شهرستان بویین میاندشت