هوشمندسازی دبستان شهید آیت الله اشرفی در شهرستان بویین میاندشت

هوشمندسازی دبستان شهید آیت الله اشرفی اصفهانی در شهرستان بویین میاندشت

هوشمندسازی دبستان شهید آیت الله اشرفی در شهرستان بویین میاندشت

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبستان شهید آیت الله اشرفی اصفهانی درشهرافوس از توابع شهرستان بویین میاندشت در استان اصفهان را هوشمندسازی نمود.

آقای منصور فرح بخشی ، مدیر دبستان می گوید: این واحد آموزشی درسال 1324 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 59 دانش آموز پسر را در مقطع دبستان ، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و  یک دستگاه رایانه ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 60/000/000 ریال (6میلیون تومان) می باشد که از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 427 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبستان شهید آیت الله اشرفی در شهرستان بویین میاندشت