هوشمندسازی دبستان شهید آیت الله اشرفی در شهرستان بویین میاندشت

هوشمندسازی دبستان شهید آیت الله اشرفی اصفهانی در شهرستان بویین میاندشتبنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبستان شهید آیت الله اشرفی اصفهانی درشهرافوس از توابع شهرستان بویین میاندشت در استان اصفهان را هوشمندسازی نمود.

آقای منصور فرح بخشی ، مدیر دبستان می گوید: این واحد آموزشی درسال 1324 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 59 دانش آموز پسر را در مقطع دبستان ، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و  یک دستگاه رایانه ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 60/000/000 ریال (6میلیون تومان) می باشد که از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 427 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبستان شهید آیت الله اشرفی در شهرستان بویین میاندشت