درس 9 لغات کپلان 500 به همراه ترجمه‌ی فارسی

لغات انگلیسی را اینجا بیاموزید

درس 9 لغات کپلان 500 به همراه ترجمه‌ی فارسی


Kudos 

جلال/تجلیل

 Burnish 

جلا/صیقل/جلا دادن

Usury 

حرام خواری/ربا خواری

Dogma 

عقاید و اصول دینی

Bifurcate 

دو شاخه شدن/دو شاخه ای

Curmudgeon 

خسیس/بخیل

Epicure 

عبوس/تندخو و گستاخ/ ناهنجار

Tangerine 

نارنگی

ignoble 

پست/فرومایه/ناکس

Mirth 

خوشحالی/نشاط/شادی

imperturbable 

آرام/خونسرد/ساکت

Ameliorate 

بهتر کردن/اصلاح کردن

Laud 

ستایش/ستایش کردن

Anachronism 

نا بهنگامی/بی موردی

Soporific 

خواب آلود/ داروی خواب آور

Anomaly 

خلاف قاعده

Distend 

بزرگ کردن/متورم شدن/منبسط کردن

Impasse 

کوچه بن بست

Antagonize 

مخالف کردن/دشمن کردنجمع بندی نیم سال اول از دین و زندگی 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : محمد رضایی بقا