بورسیه تحصیلی برای دانشجویان برتر دانشگاه تهران

167/200/000تومان کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان دانشگاه تهران

بورسیه تحصیلی برای دانشجویان برتر دانشگاه تهران


از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی، مبلغ 1/672/00/000 ریال (167 میلیون و 200 هزارتومان) کمک هزینه تحصیلی به 418 نفر از دانشجویان برتر دانشگاه تهران پرداخت شد.

این اقدام، در ادامه ی توافقی است که میان بنیاد قلم چی و بنیاد دانشگاه تهران، و با هدف حمایت از دانشجویان برتر این دانشگاه صورت گرفته است.

بر اساس این توافق، بنیاد علمی آموزشی قلم چی متعهد شده است طی 5 سال، سالیانه مبلغ 10/000/000/000 ریال (یک میلیارد تومان) به دانشجویانی که از سوی بنیاد دانشگاه تهران معرفی شده و معدل آنان بالاتر از 17 باشد، به عنوان کمک هزینه تحصیلی پرداخت نماید.

در اولین گام برای ماه های مهر و آبان، مبلغ 400/000 تومان (هر ماه دویست هزار تومان) کمک هزینه تحصیلی برای 418 نفر از دانشجویان واجد شرایط اختصاص یافته است. لازم به توضیح است که کمک هزینه ی 82 نفر دیگر پس از تکمیل مشخصات به حساب ایشان واریز خواهد شد.

بورسیه تحصیلی برای دانشجویان برتر دانشگاه تهران