تحلیل آزمون25 دی - چهارم تجربی

تجربی

تحلیل آزمون25 دی - چهارم تجربی

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

آزمون جمع‌بندی کل پیش یک برگزار شد.

قبل از بررسی سطح دشواری آزمون دو نکته خدمتتان عرض می‌کنم:

1-حتماً نکته‌هایی که از این آزمون یاد گرفتید را جایی برای خود یادداشت کنید، شما آزمون شرکت می‌کنید که چیزی یاد بگیرید.

2-تا آزمون 20 فروردین که دوباره  جمع‌بندی پیش 1 را در برنامه داریم، دیگر به پیش 1 نپردازید. دیگر زمان تمرکز بر پیش دو است.


حال بپردازیم به تحلیل سطح دشواری آزمون 25 دی:

تحلیل آزمون25 دی - چهارم تجربی

درصد پاسخ صحیح یعنی چند درصد از پاسخ دهندگان به یک درس، توانسته اند پاسخ صحیح دهند.مقایسه سطح دشواری آزمون و کنکور

تحلیل آزمون25 دی - چهارم تجربی

زیست شناسی بر سطح دشواری کنکور منطبق بوده است.


ریاضی خیلی آسانتر از کنکور بوده است.


فیزیک برای دانش‌آموزانی که تراز کل آن‌ها در محدوده 4750 بوده، دشوار بوده ولی برای بقیه دانش‌آموزان 

منطبق بر کنکور بوده است.


شیمی دشوار بوده است.