جاذب نانو فیبر کامپوزیتی با توان بالا در دانشگاه تهران

دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، موفق به ساخت جاذب نانو فیبر کامپوزیتی جدید با توان بالا شد.

جاذب نانو فیبر کامپوزیتی با توان بالا در دانشگاه تهران

به گزارش ایرنا از دانشگاه تهران، این دستگاه با بررسی توان احیای غشاء در هفت سیکل متداول، میزان جذب فلزات را تا 10 درصد کاهش داده و این موضوع نشان دهنده پتانسیل بالای این غشاء نانوفیبر کامپوزیتی در جذب و دفع فلزات سنگین و اکتیو است.

ساخت این محصول در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد 'ابوالفضل دست باز' با کمک سازمان انرژی اتمی است که با عنوان «بررسی حذف فلزات سنگین از محلول های آبی با استفاده از غشاء نانوفیبر کامپوزیتی پلی اکریلونیتریل» و به راهنمایی دکتر حسین ابوالقاسمی و دکتر کشتکار به انجام رسیده است.

منبع :