نوروز 96


فایل زیر جمع بندی مجموعه اتفاقاتی است که در ماه های مختلف نموی جنین انسان اتفاق می افتد.

باشد که استفاده  کافی را ببریم!

نمو جنین زیر ذره بین - زیست

نویسنده: حمید علی مددی جهرمی


فایل های ضمیمه
گراف ها و کاربردهای آن از گسسته
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم ریاضی)
دبیر : حسین تباره