وجود 907 گونه مختلف ماهی در خلیج فارس و تنگه هرمز

فهرست نهایی گونه‌های ماهیان خلیج فارس و تنگه هرمز بازنگری و ثبت شد.

وجود 907 گونه مختلف ماهی در خلیج فارس و تنگه هرمز

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا بر اساس مطالعات و پژوهش های انجام شده از سوی دکتر فریدون عوفی، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و محقق بخش اکولوژی منابع آب با همکاری کارشناسان ایرانی و محققان و صاحب نظران بین المللی، فهرست تایید شده گونه های ماهیان خلیج فارس و تنگه هرمز ثبت شد.

این مطالعه طی سال‌های 94-1390 با هدف بازنگری و اصلاح رده بندی ماهیان خلیج فارس ( و تنگه هرمز) و رفع ابهامات و حصول اطلاعات جدید در زمینه فهرست نهایی گونه های ماهیان خلیج فارس و همچنین بررسی روابط جغرافیای زیستی ماهیان دریایی جنوب ایران با سایر مناطق دریایی همجوار منطقه اقیانوسی هند – آرام (Indo-Pacific)به انجام رسید. بدین منظور علاوه بر بررسی مستندات آرشیوی و منابع فارسی (94-1360) و غیر فارسی (2015- 1900 م.) موجود در زمینه ماهی شناسی خلیج فارس و خلیج عمان و بررسی نمونه های ثبت و نگهداری شده در موزه های داخل و خارج از کشور، همچنین نمونه برداری های میدانی و عملیات غواصی در زیستگاههای ساحلی و دریایی و بررسی نمونه های موجود در مراکز و بنادر ماهیگیری و تخلیه صید چهار استان جنوبی کشور و کشور های حوضه خلیج فارس و خلیج عمان انجام گرفت. فهرست نهایی ماهیان غضروفی و استخوانی بر اساس استاندارد جهانی رده بندی جانوری و موزه ای (MCZ - ICZN) مورد بازنگری و اصلاح و با همکاری دپارتمان ماهی شناسی موزه تاریخ طبیعی کانادا(CMN) مورد تایید قرار گرفت.

بر اساس نتایج بدست آمده، فهرست نهایی ماهیان خلیج فارس (با احتساب تنگه هرمز و منطقه مرزی خلیج عمان) 907 گونه در قالب 157 خانواده می باشد که از این تعداد 28 خانواده با 93 گونه (10 % کل گونه ها) مربوط به ماهیان غضروفی (18 خانواده با 59 گونه کوسه ماهیان و 10 خانواده با 34 گونه سفره ماهیان) و 129 خانواده با 814 گونه (90 درصد کل گونه ها) مربوط به ماهیان استخوانی می باشد.

تعداد 62 خانواده با تک جنس و تک گونه و 25 خانواده با تعداد بیش از 10 گونه در خلیج فارس و تنگه هرمز حضور دارند.

خانواده های گاو ماهیان Gobiidae (پنجاه و سه گونه)، ماهیان استخوانی، کوسه ماهیان درنده Carcharhinidae ( بیست و پنج گونه)، کوسه ماهیان و سفره ماهیان خار دار Dasyatidae ( دوازده گونه) از سفره ماهیان بیشترین خانواده ها را به لحاظ تعداد گونه به خود اختصاص داده ه اند.

همچنین 13 خانواده

Chlorophthalmidae, Creediidae, Clinidae, Dalatiidae, Etmoptridae, Lophiidae, Kuhliidae, Pempheridae, Sebastidae, Stomiidae,Veliferidae,Zanclidae, Zeidae با حضور تنها یک گونه نماینده برای خلیج فارس و تنگه هرمزجدید معرفی شده است.

به گفته محققان تاکنون فهرست گونه های ماهیان خلیج فارس (و تنگه هرمز) با ارقام متفاوت و مغایرت های تاکسونومی مشابه و مترادف (synonym, homonym)، تایید نشده (invalid, reject) و یا اشتباه (mis…)از سوی محققان ایرانی و خارجی ارائه شده است که به نظر می رسد دلیل این موضوع عدم دسترسی به منابع و مستندات و عدم یکپارچگی در انجام مطالعات و تحقیقات گونه شناسی ماهیان و همچنین عدم به کار گیری روش شناسی منطبق با اساس استاندارد های بین المللی رده بندی جانوری بوده است ولی با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ، می توان فهرست نهایی ماهیان خلیج فارس (و تنگه هرمز) را در حال حاضر907 گونه در قالب 157 خانواده اعلام کرد.

بدیهی است که به واسطه انجام مطالعات تکمیلی و تحقیقات مستمر آینده در این خصوص احتمال تغییرات رده بندی گونه ای ماهیان منطقه وجود خواهد داشت.

گفتنی است، نتایج این پژوهش در سه حوزه بازنگری، اصلاح رده بندی و فهرست نهایی گونه های ماهیان خلیج فارس (و تنگه هرمز)، طبقه بندی زیستگاهی بر اساس ویژگی های رفتار تغذیه‌یی ماهیان خلیج فارس (و تنگه هرمز) و هم پوشانی زیستگاهی و مشابهت جغرافیای جانوری ماهیان خلیج فارس (و تنگه هرمز) در حال تنظیم نهایی برای چاپ در نشریات داخلی و بین المللی می باشد.


منبع :