هوشمندسازی دبیرستان نمونه دولتی اختر طهمورثی در شهرستان ساوه

هوشمندسازی دبیرستان نمونه دولتی اختر طهمورثی درشهرستان ساوه

هوشمندسازی دبیرستان نمونه دولتی اختر طهمورثی در شهرستان ساوه


بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبیرستان دخترانه نمونه دولتی اختر طهمورثی در ساوه از توابع استان مرکزی را هوشمندسازی نمود.

مدیر دبیرستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1380 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 265 دانش آموز را در مقطع متوسطه دوره دوم، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاب ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 50/000/000 ریال (5 میلیون تومان) می باشد که مبلغ 40/000/000 ریال (4میلیون تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 10/000/000 ریال (یک میلیون تومان) از سوی آقای محمد کتابدار نماینده بنیاد در شهرستان ساوه پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 421 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبیرستان نمونه دولتی اختر طهمورثی در شهرستان ساوه