تجربی‌ها این تست‌ها را قبل از آزمون 25دی تمرین کنید/زیست شناسی

در فایل پیوست 50 سؤال از مبحث‌های تولید مثل و رشد و نمو جانوران - پروتئین سازی - تکنولوژی زیستی - پیدایش حیات و تغییر گونه‌ها - ژنتیک جمعیت ضمیمه شده است.

تجربی‌ها این تست‌ها را قبل از آزمون 25دی تمرین کنید/زیست شناسی

دانش آموزان رشته تجربی

در فایل پیوست 50 سؤال از مبحث‌های 

تولید مثل و رشد و نمو جانوران

پروتئین سازی

تکنولوژی زیستی

پیدایش حیات و تغییر گونه‌ها

ژنتیک جمعیت

ضمیمه شده است.