آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل 10 اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل دهم اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل 10 اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل دهم اصول حسابداری 1

لغات فارسی

معادلات انگلیسی

مؤسسه بازرگانی

Merchandising / commercial enterprise

خرید نقدی

Cash purchase

خرید نسیه

Credit purchase

فروش نقدی

Cash sale

فروش نسیه

Credit sale

تخفیفات

Discounts / allowances

تخفیف تجاری

Trade discount

تخفیف توافقی

Adaptive discount

تخفیف نقدی

     Cash discount

تخفیف نقدی خرید

Purchase discount

تخفیف نقدی فروش

Sales discount

برگشت از خرید و تخفیفات

Purchase returns and allowances

برگشت از فروش و تخفیفات

Sales returns and allowances

هزینه حمل کالای خریداری شده

Transportation-in

طبقه بندی و شماره گذاری حسابها

Classification and numbering of accounts

آدنا اراکلیان

مسئول دفترچه دوم حسابداری