میانگین نمرات دانش آموزان درامتحانات نهایی

(میانگین نمرات دانش آموزان درامتحانات نهایی (بخشی از مصاحبه با «عبدالرسول عمادی»، رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش

میانگین نمرات دانش آموزان درامتحانات نهایی

(میانگین نمرات دانش آموزان درامتحانات نهایی (بخشی از مصاحبه با «عبدالرسول عمادی»، رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش:

آیا مشخص است که میانگین نمرات در هر کدام از رشته‌های ‌سال سوم متوسطه به چه صورت است؟

بله. ما اطلاعات دقیق در این‌باره را داریم. مثلا درحال حاضر میانگین نمرات دانش‌آموزان در خرداد ٩٤ رشته ریاضی در کل کشور 13.23 و در تجربی 12.87 است و در انسانی 10.26 است. این نشان می‌دهد که در کل در رشته ریاضی بیشترین نمره را داریم، بعد تجربی و بعد انسانی.


تفاوت این آمارها به تفکیک درباره دانش‌آموزان دختر و پسر به چه صورت است؟

در کل کشور دانش‌آموزان دختر در بیشتر دروس، رشته‌ها و شاخه‌ها بهتر از پسران هستند. البته این حرف کلی است و وقتی تحلیل دقیق‌تر می‌کنیم با وجوه تمایزی مواجه می‌شویم. در شاخه نظری به این دلیل که دانش‌آموز دختر و پسر در چهار رشته داریم، قابل مقایسه‌اند اما در فنی‌حرفه‌ای با هم فرق می‌کنند؛ در نظری‌ها، دخترها میانگین نمره‌شان بهتر است. مثلا در رشته ریاضی میانگین نمره دختران در خرداد 94، 14.36 و میانگین همین رشته در پسران 12.61 است. در رشته تجربی میانگین نمرات دانش‌آموزان دختر 13.71 و پسر 11.48 است. در رشته انسانی هم میانگین نمرات دختران 11.4 و برای پسران 8.52 است.


درصدهای قبولی و مردودی دختران و پسران در امتحانات نهایی به چه صورت است؟

در کل‌، درصد قبولی دانش‌آموزان دختر و پسر رشته ریاضی و درکل کشور 87.28، تجربی 85.62 ‌درصد و انسانی 72.64 ‌درصد است. از طرف دیگر‌ درصد قبولی دانش‌آموزان ما در خرداد 93 و 94 نیز 80 ‌درصد است. یعنی دانش‌آموزان در دروسشان قبول شده‌اند ولی نمره پایان ‌سال آنها حدود 12 است، پس یعنی 60 ‌درصد دانش‌آموزان توانسته‌اند به محتوای آموزشی پاسخ دهند و 40 درصد از آنها محتوا را یاد نگرفته‌اند یا در امتحان پس نداده‌اند.