آزمون‌های شبیه‌سازی امتحان نهایی و نظر دانش‌آموزان

این آزمون‌ها دستاورد زیادی برای دانش‌آموزان داشته که یک نمونه از آن را که مربوط است به نظرات دانش‌آموزان شهر اهواز در مورد آزمون‌های شبیه‌سازی در زیر ارائه شده است:

آزمون‌های شبیه‌سازی امتحان نهایی و نظر دانش‌آموزان

آزمون‌های شبیه‌سازی امتحان نهایی کانون فرهنگی آموزش، برای اولین بار امسال در 3 درس ویژه‌ی پایه‌های نهم، دوم ریاضی و تجربی و سوم ریاضی و تجربی و انسانی و در 2 نوبت (امتحانات مستمر و امتحانات نیم‌سال اول) برگزار شد و برنامه‌ی آزمون‌های نیم‌سال دوم نیز بر روی سایت آزمون‌های شبیه‌سازی قرار دارد. این آزمون‌ها روزهای پنج‌شنبه برگزار می‌شود.

این آزمون‌ها دستاورد زیادی برای دانش‌آموزان داشته که یک نمونه از آن را که مربوط است به نظرات دانش‌آموزان شهر اهواز در مورد آزمون‌های شبیه‌سازی امتحان نهایی در زیر ارائه شده است:

آزمون‌های شبیه‌سازی امتحان نهایی و نظر دانش‌آموزان

آزمون‌های شبیه‌سازی امتحان نهایی و نظر دانش‌آموزان


تهیه و تنظیم

ناهید منجمی