نکات و ویژگی‌های آزمون 25 دی دوم حسابداری

فصل 7 فصلی بسیار پراهمیت میباشد و پیشنهاد میشود که مبنای نقدی و تعهدی را به دقت مطالعه کنید و با تکرار و تمرین بر نحوه اصلاحات مسلط شوید

نکات و ویژگی‌های آزمون 25 دی دوم حسابداری

اصول حسابداری 1

فصلهای 7 و 8: کل مباحث

 فصل 7 فصلی بسیار پراهمیت میباشد و پیشنهاد میشود که مبنای نقدی و تعهدی را به دقت مطالعه کنید و با تکرار و تمرین بر نحوه اصلاحات مسلط شوید (به مثال جامع این فصل توجه کنید).  در رابطه با فصل 8 نیز بر تشخیص حسابهای دائمی و موقت و نحوه بستن آنها مسلط باشید. در آزمون 25/دی/94، 4 نمونه از سؤالات سراسری که 3 مورد آز آنها مربوط به فصل 7 و 1 مورد مربوط به فصل 8 میباشد، آمده است.

مفاهیم و روشهای آماری 1

فصل 3: از ابتدای خواص میانگین تا انتهای میانه

در فصل 3 خواص میانگین را به دقت مطالعه کنید و بر هر مورد از این خواص درک کامل حاصل کنید، بر محاسبه میانگین به روش کوتاه و میانگین دادههای تبدیل یافته مسلط باشید، در رابطه با مبحث میانه لازم به توضیح است که اگر دادهها مرتب نشده و دسته بندی نشده اند ابتدا به طور صعودی مرتب کنید سپس با توجه به زوج یا فرد بودن تعداد دادهها میانه را به دست آورید و در مورد مقادیر گروه بندی شده نیز محاسبه فراوانی تجمعی فراموش نشود. در آزمون 25/دی/94، 2 نمونه از سؤالات سراسری که مربوط به فصل 3 میباشد، آمده است.

امور عمومی بازرگانی

فصل 4: کل مباحث

فصل 5: از ابتدای فصل تا انتهای عقود مبادله ای و عقود مشارکتی

در رابطه با فصل 4 مطالب مربوط به اهداف، فواید و انواع استاندارد و در مورد فصل 5 نیز گروههای اصلی بانکها و عقود مبادله ای و عقود مشارکتی را به دقت مطالعه کنید (به طور کلی، صفحات 56، 57، 58 و 60 صفحات مهمی در این فصل به شمار می آیند). در آزمون 25/دی/94، 2 نمونه از سؤالات سراسری که یکی مربوط به فصل 4 و دیگری مربوط به فصل 5 میباشد، آمده است.

آدنا اراکلیان

مسئول دفترچه دوم حسابداری