تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان سمیه در شهرستان چالدران

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان سمیه در شهرستان چالدران

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان سمیه در شهرستان چالدران

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه دبیرستان سمیه در شهرستان چالدران از توابع استان آذربایجان غربی را تجهیز نمود.

خانم آمنه بابایی، مدیر مدرسه می گوید این مرکز در سال 1361 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 220 دانش آموز دختر را در مقطع متوسطه دوره دوم تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی،10قفسه کتابخانه و 16 صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 45/400/000 ریال (3میلیون و 540 هزار تومان) می باشد که مبلغ 36/400/000 ریال( 3میلیون و 640هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 9/000/000 ریال (900هزار تومان) از سوی خانم علیزاده نماینده بنیاد قلم چی در شهرستان چالدران پرداخت شده است .

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 419 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان سمیه در شهرستان چالدران

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان سمیه در شهرستان چالدران