تصویب تربیت پزشک خانواده در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره دستیاری تخصصی پزشکی خانواده در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان راه اندازی شد.

تصویب تربیت پزشک خانواده در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره دستیاری تخصصی پزشکی خانواده در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان راه اندازی شد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از خبرنگار مهر، در دویست و پنجاهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، با راه‌اندازی دوره دستیاری تخصصی پزشکی خانواده با ظرفیت پذیرش ۹ دستیار برای یک دوره در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موافقت بعمل آمد.

این دوره بر اساس نامه مقام عالی وزارت بهداشت و باستناد رای صادره در این جلسه مصوب شده است.

منبع :

مهلا کاشانی
ارسال شده توسط : مهلا کاشانی