چگونه هدف‌گذاری ده‌دهی را با تکنیک ضربدر و منها منطبق کنیم؟

منظور این است که ما به سراغ تست‌هایی می‌رویم که کنار آن علامت ضربدر گذاشته‌ایم و تست‌هایی را که کنار آن منفی گذاشته‌ایم رها می‌کنیم.

چگونه هدف‌گذاری  ده‌دهی را با تکنیک ضربدر و منها منطبق کنیم؟

در هدف‌گذاری، انگیزه‌ی اصلی ما این است که تراز خود را به طور تدریجی و با روش ده‌دهی افزایش دهیم؛ یعنی حتی اگر از هر درس برای هر آزمون، یک‌سوم یا دوسوم مطالب را به طور دقیق، با تمرکز و با کیفیت می‌خوانیم، موقع تست زدن سر جلسه‌ی آزمون فقط به سراغ  تست‌هایی برویم که جزء مطالب خوانده‌شده‌ی ماست.

 به طور مثال در درس ادبیات اگر ما فقط 40 درصد مطالب آن آزمون را خوانده‌ایم بی‌شک از 20 سؤال ادبیات، 8 سؤال آن جزء مطالب خوانده‌شده‌ی ماست. پس هنگامی که به سراغ تست‌های ادبیات می‌رویم در اولین نگاه از تست شماره‌ی یک شروع می‌کنیم و هر سؤالی را که جزء مطالب مطالعه‌شده‌ی ماست علامت ضربدر می‌زنیم و هر تستی که جزء مطالب خوانده‌نشده است علامت منها یا همان منفی می‌گذاریم؛ یعنی تکنیک ضربدر و منها را مطابق هدف‌گذاری خود اجرا می‌کنیم.

 منظور این است که ما به سراغ تست‌هایی می‌رویم که کنار آن علامت ضربدر گذاشته‌ایم و تست‌هایی را که کنار آن منفی گذاشته‌ایم رها می‌کنیم.