نصف راه را با هم رفتیم

نصف راه را با هم رفتیم. خیلی زود گذشت. ثبت نام، جلسه‌ی اتمام حجت، آزمون اول، کارنامه، تراز، رتبه، نقش پشتیبان و... .نصف راه را با هم رفتیم. خیلی زود گذشت. ثبت نام، جلسه‌ی اتمام حجت، آزمون اول، کارنامه، تراز، رتبه، نقش پشتیبان و... .

پروژه‌ی دوم یعنی آزمون جمع‌بندی پایه‌ی 10 مهر رسید و شروعی برای کسانی بود که تابستان در آزمون‌ها شرکت نکردند.

آبان و آذر هم  تمام شد. برای بعضی‌ها خیلی خوب و برای برخی خیلی سخت گذشت. چشم روی هم گذاشتیم و نیم‌سال اول هم تمام شد. نصف راه را رفتیم، زمین خوریدم و برخاستیم. نقاط ضعف و قوت خود را شناختیم.

خندیدیم و ناراحت شدیم. اما همه‌ی این‌ها گذشت مهم این است که از این به بعد می‌خواهیم چه‌کار کنیم؟

یک راهکار عالی! در این موقعیت بهترین منبع کتاب‌های جمع‌بندی نیم‌سال اول و کتاب‌های در یک نگاه است که نیم‌سال اول را با قدرت جمع‌بندی کنیم.

عدم غیبت در آزمون‌های پیش رو راز موفقیت کسانی است که با برنامه پیش می‌روند و برای کنکور هدف دارند.

راه زیادی تا کنکور نمانده. یادمان باشد آهسته ولی پیوسته حرکت کنیم.