همگام با امتحانات نیم‌سال اول (9)

روز امتحان فرصت پرداختن به مطالب مطالعه‌نشده نیست. فرصت فکر کردن به این مطالب هم نیست.

همگام با امتحانات نیم‌سال اول (9)

جلسه‌ی آزمون

روز امتحان فرصت پرداختن به مطالب مطالعه‌نشده نیست. فرصت فکر کردن به این مطالب هم نیست. مطالب مطالعه‌نشده چیزی به نمره‌ی شما اضافه نخواهد کرد. این دلیلِ مهم را برای حذف فکر‌های منفی در روز امتحان و در جلسه‌ی آزمون به خاطر داشته باشید: «نمره‌ی من توسط مطالعه‌شده‌ها خلق خواهد شد، نه مطالعه‌نشده‌ها»

به تفاوت‌های امتحانات تشریحی و تستی دقت کنید. اگر در امتحان تستی نمره‌ی منفی وجود دارد و نباید به سؤالاتی که بلد نیستید پاسخ دهید، این‌جا و در امتحان تشریحی خبری از نمره‌ی منفی نیست و باید در هر سؤال هر چه را بلد هستید روی کاغذ بیاورید. اگر در امتحان تستی صرفاً جواب آخر هر سؤال و گزینه‌ی دربرگیرنده‌ی آن برای کسب نمره اهمیت دارد، در آزمون تشریحی تمام مراحلی که برای حل سؤال طی می‌شود حائز اهمیت است و باید به وضوح نوشته شود.

بین این دو سبک آزمونی شباهت‌هایی هم وجود دارد. در هر دو گروه از آزمون‌ها باید ابتدا به سؤالات ساده بپردازید و حل سایر انواع سؤالات را با مدیریت زمان همراه کنید. در هر دو گروه از امتحان نیز توجه به متن سؤالات حرف اول را در رسیدن به پاسخ درست می‌زند.

کلید پشت سر گذاشتن یک امتحان تشریحی موفق در توجه به این موارد نهفته است. از پاسخ‌گویی به سؤالات ساده شروع کنید. اگر پاسخ سؤالی به ذهنتان نرسید به سایر سؤالات بپردازید. گاهی خاصیت جوششی بودنِ یادآوری مطالب باعث می‌شود تا پس از برداشتن تمرکز از پاسخ‌گویی به یک سؤال، ناخودآگاه پاسخ آن در زمان دیگری به ذهن برسد. البته امیدواریم که این زمانِ دیگر پس از تحویل دادن برگه‌ی امتحان نباشد!

در نوشتن راه‌حل هر سؤال، خوانا بودن پاسخ را فراموش نکنید. ارائه‌ی چند راه‌حل برای یک سؤال چیزی به نمره اضافه نخواهد کرد. اگر برای پاسخ‌گویی به یک سؤال می‌توانید از چند راه‌حل استفاده کنید، انتخاب ساده‌ترین آن را در اولویت قرار دهید. راه‌حلی که بیش‌ترین تسلط را بر آن دارید همیشه در اولویت است.

تمام مراحل حل سؤالات را به‌خوبی یادداشت کنید. بدیهی بودن یک مرحله از حلِ سؤال برای شما به این معنی نیست که مصححِ برگه به دلیل بدیهی بودن آن برای شما، نمره‌ی آن را منظور کند. نمره به مطالب نوشته‌شده بر روی کاغذ تعلق می‌گیرد.