رؤیایی شیرین

آن روز‌ها هدف‌گذاری ما این بود که تا سر کوچه رکاب بزنیم و تعادلمان را حفظ کنیم اما امروز هدف‌گذاری ما تا کجاست؟

رؤیایی شیرین

چه‌قدر امروز یاد دوران کودکی خودم افتادم! دورانی که یاد گرفتن دوچرخه‌سواری برایم رؤیایی شیرین بود. اولین باری که با کمک برادرم سوار دوچرخه شدم هنوز هم خاطرم هست. ابتدا از پشت سر مواظبم بود و کم کم رهایم می‌کرد تا خودم رکاب بزنم؛ اما بعد از چند متر حرکت کردن زمین می‌خوردم؛ ولی لذت همان چند متری را که خودم بدون کمک برادرم حرکت کرده بودم آن‌قدر لذت‌بخش بود که از زمین خوردن ناراحت نمی‌شدم و دوباره با اعتمادبه‌نفس کامل سوار می‌شدم.

آن روز‌ها هدف‌گذاری ما این بود که تا سر کوچه رکاب بزنیم و تعادلمان را حفظ کنیم اما امروز هدف‌گذاری ما تا کجاست؟

من این روز‌ها هم از زمین خوردن‌هایم ناراحت نمی‌شوم. تعداد سؤالات درست را در هر آزمون بیش‌تر می‌کنم و برای هر آزمون برای دو درس هدف‌گذاری می‌کنم تا لذت پیشرفت کردن را به چشم خود ببینم و سپس برای درس‌های بعدی هدف‌گذاری کنم.

راستی! یک نکته در یادگیری دوچرخه‌سواری بسیار مهم بود که این روز‌ها در کنکور نیز خیلی مهم است و آن نکته، حفظ تعادل‌هاست. این تعادل را بین درس‌های اختصاصی و عمومی، درس‌های پیش و پایه و تست و تشریحی رعایت کنید.