جای خالی‌های مهم ترم اول ریاضی کلاس نهم

یکی از سؤالات رایج در امتحانات متوسطه‌ی اول، جای خالی است. جای خالی‌های مهم به شرح زیر است.

جای خالی‌های مهم ترم اول ریاضی کلاس نهم

یکی از سؤالات رایج در امتحانات متوسطه‌ی اول، جای خالی است. جای خالی‌های مهم به شرح زیر است:


جای خالی‌های مهم ترم اول ریاضی کلاس نهم

جای خالی‌های مهم ترم اول ریاضی کلاس نهم

جای خالی‌های مهم ترم اول ریاضی کلاس نهم