آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل 9 اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل نهم اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل 9 اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل نهم اصول حسابداری 1

لغات فارسی

معادلات انگلیسی

کاربرگ

Work sheet / work paper

چرخه حسابداری با کاربرگ

Accounting cycle including work sheet

اجزای کاربرگ

Work sheet components

نام (عنوان) حساب

Account title

تراز آزمایشی قبل از اصلاحات (اصلاح نشده)

Trial balance

اصلاحات

adjustments

تراز آزمایشی بعد از اصلاحات (اصلاح شده)

Adjusted  trial balance

سود و زیان

Profit and loss

ترازنامه

Balance sheet

تهیه صورتهای مالی

Preparing financial statements

ثبت اصلاحات در دفاتر

Recording adjusting entries in books

آدنا اراکلیان

مسئول دفترچه دوم حسابداری