آزمون اعتبار سنجی برای جهش ترازی‌ها برگزار شد

در آزمون اعتبار سنجی پنجشنبه 10 دی فقط 33 نفر شرکت کرده اند و از این تعداد 4 نفر، نمره هایی در حد آزمون 4 دی خودشان کسب کردند و برای ایشان رتبه کل و تراز کل آزمون 4 دی صادر شد.

آزمون اعتبار سنجی برای جهش ترازی‌ها برگزار شد

در آزمون 4 دی، 148 دانش آموز جهش ترازی داشتند. این دانش آموزان بیش از هفتصد نمره ی تراز، از بهترین تراز خود در آزمون های گذشته، نمره تراز بیشتری کسب کرده اند. در آزمون اعتبار سنجی پنجشنبه 10 دی فقط 33 نفر شرکت کرده اند و از این تعداد 4 نفر، نمره هایی در حد آزمون 4 دی خودشان کسب کردند و برای ایشان رتبه کل و تراز کل آزمون 4 دی صادر شد.


در جدول زیر بدون ذکر نام، دو رقم نخست نمره تراز تعدادی از این 148 دانش آموزان را مشاهده می کنید.


آزمون اعتبار سنجی برای جهش ترازی‌ها برگزار شد