حل معادله نمایی - آموزش به روش حل مثال

ریاضی تجربیدر فایل پیوست روش حل معادله نمایی ، به طور کامل آموزش داده شده است.

نویسنده : میلاد منصوری

فایل های ضمیمه