تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان بنت الهدی صدردر شهرستان ملکشاهی

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان بنت الهدی صدردر شهرستان ملکشاهی

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان بنت الهدی صدردر شهرستان ملکشاهی

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه دبیرستان بنت الهدی صدر در شهرستان ملکشاهی از توابع استان ایلام را تجهیز نمود .

خانم خوشقدم معصومی نژاد، مدیر مدرسه می گوید این مرکز در سال 1370 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 200 دانش آموز دختر را در مقطع متوسطه دوره اول تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی،4 قفسه کتابخانه، 5میز مطالعه ،5 صندلی و یک دستگاه رایانه به همراه میز آن می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 51/200/000 ریال (5 میلیون و 120 هزار تومان) می باشد که مبلغ 38/500/000 ریال 3میلیون و 850هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 12/700/000 ریال (1 میلیون و270 هزار تومان) از سوی آقای علی عشرتی نماینده بنیاد قلم چی در شهرستان ملکشاهی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 416 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان بنت الهدی صدردر شهرستان ملکشاهی

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان بنت الهدی صدردر شهرستان ملکشاهی