نکنیک هدف گذاری امتحانی

با این مقاله با ساده‌ترین روش بهترین هدف گذاری را داشته باشیم

نکنیک هدف گذاری امتحانی

با توجه به شروع امتحانات نیم سال اول می خواهیم یک هدف گذاری خوبی برای امتحانات داشته باشیم در ابتدا یک برگه بر می داریم کلیه دروسی که قرار است امتحان بدهیم را در آن می نویسیم و جلوی آن پیش بینی نمره ی امتحان خود را می نویسیم و یک معدل از نمرات نوشته شده بدست می آوریم و بعد از هر امتحانی که می دهیم نمرات دروس بعدی را اصلاح می کنیم و نمره ی همان درس را براساس امتحانی که داده ایم اصلاح می کنیم با این کار هرروز سعی می کنیم به معدلی که در ذهن داریم نزدیک شویم.

با امید موفقیت در امتحانات...


جمشید مردانی