نکات اصول حسابداری2 : فصل 3

نکته1: تعریف حساب‌های دریافتنی: کلیه‌ی مطالباتی که مؤسسه باید درآینده دریافت کند. عمده‌ترین مطالبات، فروش‌های نسیه‌ی کالا یا عرضه‌ی نسیه‌ی خدمات است. نکته2: انواع حساب‌های

نکات اصول حسابداری2 : فصل 3

نکات اصول حسابداری2 : فصل 3

نکات اصول حسابداری2 : فصل 3

نکات اصول حسابداری2 : فصل 3

نکات اصول حسابداری2 : فصل 3

نکات اصول حسابداری2 : فصل 3

نکات اصول حسابداری2 : فصل 3


زهره چوبدار
تدریس ویژه مناطق زلزله زده - فصل پنجم -ژنتیک جمعیت از زیست شناسی چهارم تجربی
چهارم تجربی     دبیر : محمد عمارلو