نکات و ویژگی‌های آزمون 25 دی 94 دوم ساختمان

در ای آزمون سعی شده است که بر حفظیات درس روش‌های اجرایی و محاسبات درس نقشه برداری تاکید شده است.

نکات و ویژگی‌های آزمون 25 دی 94 دوم ساختمان

نکات و ویژی های آزمون 25 دی 94 دوم ساختمان

درس روش های اجرایی ساختمان سازی: در این آزمون بیشتر بر مطالب چارچوب، رامپ پله و آسانسور تاکید شده است و سوالاتی در این خصوص انتخاب شده است. همچنین سعی شده است که بیشتر بر روی به حافظه سپردن اعداد و ارقام رامپ پله و خصوصیات و ویژگی های سقف ها تاکید شده است.

درس نقشه برداری ساختمان: در این آزمون مطالبی در خصوص اندازه گیری فاصله افقی و زاویه افقی مد نظر می باشد و سوالات طرح شده به صورت محاسباتی می باشدو حل تمارین انتهای فصل در جواب دادن بهتر سوالات آزمون تاثیر بسزایی دارد.

به امید موفقیت روز افزون شما دانش آموزان

طیبه رسولی

مسئول دفترچه دوم ساختمان


 

مطالب مرتبط

خرید کتاب