جمع بندی پیش یک + پاسخ تشریحی- زیست شناسی

آزمونی که ضمیمه شده است، برای جمع بندی نیم سال اول تهیه گردیده است .

جمع بندی پیش یک + پاسخ تشریحی- زیست شناسی

 دانش آموزان رشته ی تجربی

 آزمونی که ضمیمه شده است، برای جمع بندی نیم سال اول تهیه گردیده است .

قبل از قرار دادن پاسخ تشریحی ، اندکی بر روی سوالات تفکر کنید و پاسخ کلیدی پیشنهادی خود را در 

قسمت نظرات برای دوستان خود به اشتراک بگذارید و بعد از ارسال پاسخ تشریحی ما ، پاسخ خود را 

با پاسخ ما تطابق دهید و اینگونه خود را محک بزنید .

 امیدواریم بیش ترین شباهت را در پاسخ شما با پاسخ خود شاهد باشیم . 

نویسنده : مصطفی عشوری اشکلک