تحلیل دهدهی آزمون 4دی دوم دبیرستان ( فیلم )

آزمون 4 دی دوم دبیرستان

تحلیل دهدهی آزمون 4دی دوم دبیرستان ( فیلم )

تحلیل دهدهی آزمون 4دی دوم دبیرستان ( فیلم )

آزمون برای درس شیمی(عادی و موازی) برای همه‌ی محدوده‌های ترازی متعادل بوده است.

درس فیزیک عادی برای همه‌ی دانش‌اموزان یک واحد دشوار تر از مصوب بوده است.

درس فیزیک موازی برای محدوده‌های ترازی 4750، 5500 و 6250  یک واحد دشوار تر از مصوب  و برای محدوده‌ی 7000 آزمون متعادلی بوده است.

درس ریاضی عادی برای محدوده‌ی ترازی 5500، 6250 و 7000 یک واحد دشوار تر از مصوب  و برای محدوده‌ی ترازی 4750 متعادل بوده است.

درس ریاضی موازی برای محدوده‌ی ترازی 4750، 5500 و 6250 یک واحد دشوار تر از مصوب و برای محدوده‌ی ترازی 7000 دو واحد دشوار تر از مصوب بوده است.

درس هندسه برای محدوده‌ی ترازی 4750 و 5500 متعادل و برای محدوده‌های ترازی بالاتر یک واحد دشوارتر بوده است.

درس آمار و مدل سازی برای محدوده‌ی ترازی 4750 یک واحد دشوار تر از مصوب و برای محدوده‌های ترازی 5500، 6250 و 7000 دو واحد دشوار تر از مصوب بوده است.

تحلیل دهدهی آزمون 4دی دوم دبیرستان ( فیلم )

آزمون برای درس شیمی(عادی و موازی) برای همه‌ی محدوده‌های ترازی متعادل بوده است.

درس فیزیک عادی  برای محدوده‌های ترازی 4750، 5500 و 7000یک واحد دشوار تر از مصوب و برای محدوده‌ی 6250آزمون دو واحد دشوارتر از مصوب بوده است.

درس فیزیک موازی برای همه‌ی دانش‌اموزان یک واحد دشوار تر از مصوب بوده است.

درس ریاضی عادی برای محدوده‌ی ترازی 4750 و 5500 یک واحد دشوار تر از مصوب و برای محدوده‌ی6250 و 7000 دو واحد دشوارتر از مصوب است. 

درس ریاضی موازی برای محدوده‌ی ترازی 4750 یک واحد دشوار تر از مصوب و برای محدوده‌ی ترازی  5500 و 625 و 7000 دو واحد دشوار تر از مصوب بوده است. 

درس هندسه برای محدوده‌ی ترازی 4750 یک واحد دشوارتر از مصوب و برای بقیه‌ محدوده‌های ترازی دو واحد دشوارتر بوده است.

درس زیست شناسی و آزمایشگاه برای محدوده‌ی ترازی 4750 یک واحد دشوار تر از مصوب و برای محدوده‌های ترازی 5500، 6250 و 7000آزمون متعادلی بوده است.

فایل های ضمیمه
پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب