6 حرکت ورزشی برای کاهش درد در بدن

یکی از دلایل مهم برای ورزش کردن این است که روحیه و شرایط جسمی فرد بهبود می‌یابد. انجام ورزش باعث می‌شود که فرد بتواند فعالیت‌های روزانه خود را با راحتی بیشتر انجام دهد.

6 حرکت ورزشی برای کاهش درد در بدن

به‌ گزارش ‌ایسنا‌ و به نقل از My fitness pal، حرکات اسکات و لانژ پایدار هستند. این حرکات باعث افزایش انعطاف پذیری می‌شوند. در صورتی که فرد آسیب‌دیدگی‌ داشته باشد انجام این حرکات دردناک خواهد بود.

با انجام تمرینات روزانه می‌توان از میزان درد در بدن کاست و قدرت را افزایش داد. با انجام این حرکات پایه‌ای دامنه حرکت افزایش می‌یابد و افرادی سالمند می‌توانند بدون نیاز به کمک فعالیت داشته باشند.

* اسکات

در انجام حرکت اسکات توجه داشته باشید که زانوها جلوتر از انگشتان پا نرود. وزن را بر روی پاشنه پا بیاندازید. ستون فقرات را در حالت عادی نگه دارید. قفسه سینه را باز کنید. انواع اسکات که مفید هستند عبارتند از: 1. اسکات معمولی 2. اسکات در کنار دیوار 3. اسکات با کش ورزشی

* لانژ

در هنگام انجام این حرکت پاها باید با هم موازی باشند. لگن و ستون فقرات را در حالت عادی نگه دارید. مطمئن شوید که زانوها جلوتر از انگشتان پا نمی‌کوند.

سه حرکت لانژ که مناسب هستند عبارتند از :

1. حرکت لانژ به صورت ایستا با کمک آجر یوگا

2. حرکت لانژ با کش ورزشی

3. حرکات لانژ به صورت نوسانی


منبع :

همایش جمع بندی زیست شناسی قسمت دوم
چهارم تجربی     دبیر : مهدی برخوری