تابع (قسمت اول) از ریاضی و آمار 1 دهم انسانی
دهم علوم انسانى     دبیر : علی هاشمی